อาสาทีเอ็มบี ส่งต่อความยั่งยืน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

20

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมส่งต่อความยั่งยืนให้ชุมชน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ในโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” นครราชสีมา

ทีเอ็มบี โดย ผู้บริหาร และ เหล่าอาสาสมัครทีเอ็มบี จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ให้แก่ชุมชนบ้านโพนสูง นำโดย นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง เป็นผู้รับมอบ โดยกลุ่มอาสาสมัครทีเอ็มบี ได้ต่อยอดความต้องการจากชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวชุมชนนิเวศน์เกษตรเมือง พร้อมทั้งได้เข้าไปให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว, การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโพนสูงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และนักท่องเที่ยว จนประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ โดยมีแนวร่วมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาช่วยด้วยอีกแรง

โครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” เป็น 1 ใน 40 โครงการกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนในปี 2562 เป็นการต่อยอดการ “ให้คืน” ด้วยความพร้อมของพนักงานทีเอ็มบีทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศที่เป็นผู้จุดประกายและลงมือทำงาน “เปลี่ยน” ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การเข้าไปในชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาต่างๆ จุดประกายให้คนในชุมชนออกมาช่วยกัน “เปลี่ยน” ร่วมกับทีมอาสาสมัคร ช่วยกันคิด วางแผน และกำหนดแนวทางในการ “เปลี่ยน” เพื่อให้เหมาะกับชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้น ใช้เวลา 3 เดือน โดยที่ทีเอ็มบีมุ่งสร้างประโยชน์ให้ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง