สค.รับ 7 ข้อเสนอจากบ้านพักฉุกเฉิน เดินหน้าสางปัญหาความรุนแรง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมรับฟังข้อเสนอจากผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ จากเจ้าของประสบการณ์ความรุนแรง พร้อมรับ 7 ข้อเสนอจากบ้านพักฉุกเฉินซึ่งมุ่งเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาความรุนแรง เน้นสร้างความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ เน้นคุณค่าหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการลงทุนพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างคน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น สวรส. จึงได้จัดทำแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมและสถานการณ์ของสุขภาพคนไทยที่เปลีี่ยนแปลงไป

3 โรค 1 ภัยสุขภาพ ที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562  

กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2562 ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปีหน้า

เรื่องล่าสุด

เรื่องยอดนิยม

Must Read