ประธาน พอช. ลงพื้นที่ภาคเหนือตรวจเยี่ยมพี่น้องชุมชนบ้านมั่นคง

28

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือเยี่ยมชมศูนย์ขยะรีไซเคิลพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและพูดคุยกับผู้รับบริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ จ.พิษณุโลกให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเวลา 16.00 น. นายไมตรี พร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนใหม่บุ่งคุก (ชุมชนสำราญฤทัย) และชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนท่าอิฐบน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของทั้งสองชุมชน และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานรวมทั้งให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนต่อไป

นายไมตรี กล่าวว่า การพาคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ขยะรีไซเคิล สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายความคิดและมุมมองของเจ้าหน้าที่ในการนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสำหรับการลงพื้นที่ชุมชนใหม่บุ่งคุกซึ่งเป็นชุมชนที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2544 โดยการสำรวจข้อมูลร่วมกับเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จนสามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนใหม่บุ่งคุก เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองอุตรดิตถ์และถูกปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 60 ไร่ จนกระทั่งมีชาวบ้านที่ไร้ที่ดินที่อยู่อาศัยจำนวน 20 ครัวเรือนเข้าไปบุกเบิกสร้างที่พักพิง ต่อมาใน ปี 2548 กลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนและเครือข่ายเมืองได้เข้าหารือร่วมกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตเมือง โดยเทศบาลได้แบ่งที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยจำนวน 124 ครอบครัว เช่าที่ดินระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี เพื่อดำเนินการตามโครงการบ้านมั่นคงบุ่งคุกโดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายในการสร้างบ้านที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน คือ มีการมองคุณภาพชีวิต ทั้งในการอยู่อาศัยและการดูแลกันในชุมชน และมีการณรงค์การเป็นชุมชนต้นแบบ เช่น เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนรักสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี

ปัจจุบันบ้านมั่นคงชุมชนบุ่งคุก สามารถดำเนินการสร้างบ้านได้แล้วเสร็จ ให้ชุมชนได้พักอาศัย และเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำมีการบริหารจัดการที่กลุ่มมีคณะทำงานที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบริหารงาน เป็นชุมชนตามโครงการบ้านมั่นคงที่สามารถนำไปถ่ายทอดแนวทางและการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนอย่างเป็นระบบ และเป็นชุมชนที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้หลักของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่ได้รับยกย่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านมั่นคงชุมชนท่าอิฐบนและชุมชนในเขตเทศบาล ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่เข้าใจและทำงานร่วมกับชาวบ้านมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานที่มีองค์กรสงฆ์ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้มีความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งองค์กรชุมชน พระสงฆ์ เทศบาล สถาบันการศึกษา นักพัฒนาเอกชน และที่สำคัญคือ ชุมชนได้เป็นคนดำเนินงานและร่วมกันบริหารจัดการด้วยตนเอง

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนท่าอิฐบน อาศัยอยู่ในที่ดินของวัดท้ายตลาด ซึ่งเดิมชุมชนได้ขอเช่าที่ดินวัดอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว ต่อมาได้ดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงชุมชนท่าอิฐบน มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 46 ครัวเรือน 178 คน อาศัยอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังวัด คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างและค้าขาย มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 และ ในปี 2559 ขยายการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 134 คน