ม.มหิดล พร้อมรับเยาวชน38 ประเทศทั่วโลก ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

25

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมรับเยาวชน 38 ประเทศทั่วโลก
ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สอวน. แถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน“การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รักษาการเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ในขณะที่เราอยู่ในยุคที่คาดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญสูงสุด วิทยาศาสตร์จึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ เยาวชนเป็นพลังสำคัญของประเทศ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทย โดย มูลนิธิ สอวน. ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 9 ครั้ง ได้รับเหรียญรางวัล เป็นเหรียญทอง เหรียญเงินเหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ ได้รับคะแนนรวมสูงสุดของโลก 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดส่วนวิชาดาราศาสตร์ 1 ครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศในระดับสากล

“สำหรับภารกิจหลักของ สอวน. คือการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถในสาขาวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้บทบาทของ สอวน. ยังครอบคลุมถึงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆ ทั่วโลก ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12” The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม นี้ โดยมีศาสตร์สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มูลนิธิ สอวน.จึงมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน” รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กล่าว

ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า IESO 2018 ดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลัก “Earth Science For All : วิทยาศาสตร์โลกเพื่อมวลมนุษยชาติ” ด้วยวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกอนาคต การจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และจะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Earth Science และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ล่าสุดมีประเทศสมาชิกตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 38 ประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่พักของผู้เข้าร่วมงาน สถานที่แข่งขัน ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร บุคลากร การจัดรถบริการรับ-ส่ง การรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ อาหารไทย และ อาหารนานาชาติ

สำหรับ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเทศละ 4 คน มีอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแลประเทศละ 2 คน นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง โดยการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีสาระครอบคลุม 3 รายวิชา คือ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์ มีภาคสังเกตการณ์ และการฝึกการทำงานวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นทีมนักเรียนนานาชาติ รวมทั้งมีการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ

“เราได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำเสนอเรื่องราวและอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยใช้แนวคิดหลักในการนำเสนอ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ผ่านเทคนิคพิเศษ คือ เทคนิค Mapping และ เทคนิค Interactive Wall ที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู้” ผศ.ดร.ธัชวีร์ กล่าว