บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยีนวัตกรรมนำไทย

24

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (Thai Star Packaging Award 2018) ภายใต้หัวข้อ “ บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ผ่านหีบห่อที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยเข้าแข่งขันในระดับสากล ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายนนี้