เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาฯ ประชุมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา

0

เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณี จัดการประชุมวาระสุดท้ายเพื่อเข้าสู่โ ครงการทุนสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป “เอเชียตะวันอศาสนาและเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ”ออกเฉียงใต้: การยกระดับการสนทนาข้ามศาสนาและเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ”

เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณี (The Network for Religious and Traditional Peacemakers) องค์กรนานาชาติผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงนักสันติวิธีระดับสามัญชนในแวดวงศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีจัดการประชุมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ (Freedom of Religion or Belief: FoRB) การประชุมวาระสุดท้ายนี้เป็นการสานต่อภารกิจการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเอกสารเรื่องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อทั้งในระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2019 และเอกสารสรุปเนื้อหานโยบายเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อในแง่มุมเรื่องเพศ สิทธิชนกลุ่มน้อย การศึกษา และโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดเรื่องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อโดยตรง และการสนับสนุนเชิงเทคนิคผ่านการประสานงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปเพื่อเข้าสู่โครงการที่สนับสนุนทุนโดยสหภาพยุโรปในชื่อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การยกระดับการสนทนาข้ามศาสนา และเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ” (Southeast Asia: Advancing Inter-Religious Dialogue and Freedom of Religion or Belief: SEA-AIR) รายการกิจกรรมของโครงการนี้ ได้แก่ การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของบรรดาผู้มีสิทธิ์และผู้มีส่วนได้เสียรายสำคัญ ให้มาร่วมกันสร้างทักษะและขีดความสามารถในการส่งเสริมเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อในกลุ่มประเทศเป้าหมายและพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนชนกลุ่มน้อยทางศาสนาให้สามารถเรียกร้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงจิตใจผู้คน กิจกรรมเหล่านี้ยังดึงดูดผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้นำศาสนา และผู้กำหนดนโยบายคนสำคัญในระดับภูมิภาค ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณค่าและความสำคัญของเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อจะเป็นที่รับรู้ในหมู่คนหลายระดับในทุกภาคส่วน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการวมตัวของกลุ่มผู้กำหนดนโนบาย คณะผู้แทนสหประชาชาติ และนักสร้างสันติจากทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการนำเสนอโครงการของกลุ่มสามัญชนและโครงการสร้างสันติระดับภูมิภาค การพูดคุยหารือเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมอบข้อเสนอแนะต่อนโยบายระดับภูมิภาค โดยคณะผู้นำของเครือข่ายฯ กล่าวว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของของงานครั้งนี้คือการสร้างเครือข่ายในหมู่นักสันติวิธี โดยทางเครือข่ายฯ จะให้การสนับสนุนการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียเข้าสู่โครงการพันธมิตรในอนาคต รวมถึงกลุ่มการทำงานในภูมิภาคเอเชียของเครือข่ายฯ ซึ่งมีการจัดประชุมนักสันติวิธีทั่วภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันวิเคราะห์บริบท ตลอดจนอัปเดตการทำงานและโอกาสการสร้างความร่วมมือทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลงานโครงการและทุนวิจัยถูกจะนำไปใช้เพื่อการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ของทางเครือข่ายฯ ในอนาคตทั่วทั้งภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ SEA-AIR และเครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณีได้ที่เว็บไซต์ https://www.peacemakersnetwork.org/