พม. จัดโครงการ สู้สูงอายุไทย 4.0 สูงวัยสูงค่า

51

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดงานโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย”  

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่าโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” มีวัตถุประสงค์ที่จะนำประโยชน์จากนวัตกรรมในสาขาต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 5 มิติ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาปรับใช้ในงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้นเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นว่าเราสามารถนำประโยชน์จากนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุใน 24 ชั่วโมง (24 Hours Innovation for Older Persons) โดย ผส. ได้จัดทำ Roadmap โครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” ต่อเนื่องทั้งปี จำนวน 7 สาขานวัตกรรม โดยในงานแถลงข่าววันนี้จะเป็นการฉายภาพรวมให้เห็นถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่ พม. มีแผนที่จะดำเนินการทั้งปี โดยในวันนี้จะมีตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุมาแสดงในงาน อาทิ นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอ และนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

โดยในเดือน ม.ค. นี้ ในวันที่ 31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2561 พม. มีกำหนดที่จะจัดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0: สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี งานดังกล่าวจะเป็นการเปิดตัวโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0” โดยจะมีพิธีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำประโยชน์จากนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยที่จะทำต่อเนื่องทั้งปี โดยในเดือน ม.ค. จะเน้นการนำประโยชน์จากนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคลังปัญญาผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้แก่ผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะภูมิปัญญาและคลังความรู้ของสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ นำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไปเผยแพร่ต่อไป สำหรับแผนการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ในเดือน ก.พ. ศกนี้ พม. โดย ผส. จะนำนวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (Innovation in Financial Literacy for Ageing Society) มาเผยแพร่ให้แก่ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เดือน มี.ค. จะเน้นนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ

ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดือน เม.ย. เป็นเดือนผู้สูงอายุ จะมีการเปิดตัว Gold Application (Application สำหรับผู้สูงอายุและเมนูสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ) ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เดือน พ.ค. จะเน้นเรื่องนวัตกรรมกับเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly City) เดือน มิ.ย. จะเน้นนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ เดือน ก.ค. จะเน้นนวัตกรรมการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และเดือน ส.ค. จะเน้นนวัตกรรมด้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และแฟชั่นของผู้สูงอายุ และการรวมนวัตกรรมที่จัดในแต่ละเดือนมาสรุปเพื่อให้เห็นเป็นภาพรวมของประโยชน์จากนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ

พม. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยการนำประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน