INET และ ม.เชียงใหม่ จับมือกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

5

มรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ และ วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาและบุคลากร

การร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของทั้ง 2 องค์กร ผ่านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ INET ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและบุคลากร โดยการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันอยู่เสมอ