สธ.พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร SMEs/OTOP เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

47

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรของผู้ประกอบการ SMEs/OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรสู่ smart product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ พร้อมหาแหล่งเงินทุนและการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการในการขยายตลาดต่างประเทศ

วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังจากที่ได้รับมอบจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ด้านเครื่องสำอางสมุนไพร” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ว่า สมุนไพรเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทย ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญที่จะสามารถเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืน ของเศรษฐกิจไทยได้ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายพัฒนาสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ซึ่งปัญหาสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำให้มูลค่าการจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศไม่สูงนักมี 3 ประเด็น คือ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น การขาดความรู้ด้านการตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

วัชรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว กระทรวงสาธารณสุข ยังได้หาแหล่งเงินทุนและ การส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SMEs ไทย โดยดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดและการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม“การส่งเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรสู่ตลาดจีนโดยระบบออนไลน์และ ฟรีเทรดโซน” ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ไทย จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อจำหน่ายออนไลน์ในประเทศจีน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปี 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้น โดย ได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP จำนวน 149 ราย ต่อมาได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 55 ราย ที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการทดสอบ คือ เอกลักษณ์สมุนไพร ประสิทธิภาพการกันเสีย การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ ผลการดำเนินงาน และในปี 2561-2563 มี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 ผลิตภัณฑ์ จาก 11 ผู้ประกอบการ ทำให้มูลค่าการจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2-4 เท่า เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในทุกระดับ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง