ม.ศรีปทุม จับมือ อว. จัดหลักสูตร “Virtual Tour Guide Online

11

ม.ศรีปทุม จับมือ อว. จัดหลักสูตร “Virtual Tour Guide Online : Phase 1”(Non-degree) นำร่องพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill) ระหว่าง รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากขวา) เพื่อจัดหลักสูตร “Virtual Tour Guide Online : Phase 1”(Non-degree) นำร่องในการพัฒนาทักษะกำลังคน(Reskill/Upskill) และพัฒนาอาชีพใหม่ของประเทศ ภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) “Virtual Tour Guide Online : Phase 1” ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้การดำเนินงาน โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ SPU จะดำเนินการเปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในทุกๆหลักสูตร