วิศวะฯโยธา ศรีปทุม เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวล

6

50 ANNIVERSARY SPU ร่วมยินดีเด็กเก่ง วิศวกรรมโยธาฯ ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ความสามารถและทีมเวิร์ค คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ นายจิรวัฒน์ เพ็ญศิริ ,นายธาราพงษ์ ชูชื่น ,นางสาวตาภัทร สวัสดี ,นายณัฐพล ชูเจริญผล และนางสาวรวิวรรณ จันทรักษ์ นักศึกษาภาควิชา ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถและการทำงานเป็นทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 14” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำหรับการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ เข้ามาออกแบบและดำเนินการสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้คอนกรีตสามารถรับกำลังอัดได้สูงสุดภายใต้หน่วยน้ำหนักและค่าการยุบตัวของคอนกรีตไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 สถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษากว่า 200 คน

จัดการแข่งขัน ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการจัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอีกหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำวิชาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดทั้งยังเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยในการวางแผนและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ