ขานรับ One Health เพื่อสุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม

7

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าประสานความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

Advertisement

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และ Dr. John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข  ร่วมเปิดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day 2019: For Better Health of All) โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วนในประเทศไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ กลุ่มความร่วมมือด้าน One Health ระดับนานาชาติ ได้กำหนดวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day) ขึ้น ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อกระตุ้นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของหน่วยงานพันธมิตรในเครือข่าย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมอง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล และ 3) เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม โดยประเทศไทยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมและการรับมือโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ในระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสหสาขา เพื่อรองรับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน จนทำให้ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลก

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน  และคาดหวังว่าหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว จะนำพาให้การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ปัญหาเชื้อดื้อยา หรือ Antimicrobial Resistance ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ให้ประสบความสำเร็จและส่งผลดีต่อสุขภาพของคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422