บัญชี SPU จับมือ TCJ Asia ร่วมส่งเสริมและพัฒนานักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ

5

บัญชี SPU และ TCJ Asia จับมือ MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย ทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

Advertisement

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) และ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และร่วมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ณ ห้องประชุม บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ