มข.จับมือCPF เปิดตัวโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะ เรียนรู้เกษตรยุคDigital

5

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง smart digital transformation จึงได้จับมือกับ ซีพีเอฟ ในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด โดยมีการส่งมอบระบบ IoT หรือระบบ Internet of Things  การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยี IoT ที่มีความแม่นยำ สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ช่วยให้สามารถวางแผนการผลิต ลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพให้กับการผลิตมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรือนไก่ไข่ ถือเป็นการยกระดับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เดิม

Advertisement

โดยได้ผสานเทคโนโลยี IoT, Big Data, Image Processing เข้ามาประยุกต์ใช้ ในด้านการเลี้ยงและด้านการบริหารจัดการโรงเรือน สามารถควบคุมการผลิตได้แบบ real time โดยไม่ใช้คน และยังสามารถแจ้งสถานะระบบสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสงสว่าง ระบบอาหาร น้ำและไฟฟ้า สามารถแสดงต้นทุนกำไรของไข่เบื้องต้นได้ทันที

ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าวด้วยว่า สิ่งที่เรากำลังทำนี้ถือเป็นการตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอุทยานการเรียนรู้การเกษตรที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรในทุกๆด้าน ตั้งแต่เกษตรพึ่งพา โรงเรือนอัตโนมัติ ระบบการจัดการทางธุรกิจ ของการปลูกพืชและระบบปศุสัตว์ก็ดี สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เป็นการเรียนในรายวิชาเท่านั้น โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่นี่ถือเป็นโรงเรือนที่ทันสมัยอันดับต้น ๆ ของระดับสถาบันการศึกษาซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังให้ความสำคัญกับการร่วม ต้องขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่มาช่วยสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดนี้ให้สมบูรณ์

นายเรวัติ หทัยสัตยพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตไข่ ซีพีเอฟ ได้ติดอาวุธให้ฟาร์มไก่ไข่ของมหาวิทยาลัยให้สู่ยุคดิจิทัลที่แท้จริง ซึ่งถือเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่ทันสมัยอันดับต้น ๆ ของระดับสถาบันการศึกษาประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี 4.0 ให้กับบุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน เพราะเราพูดถึงเทคโนโลยี เราสามารถพัฒนาได้ก้าวหน้า ถือเป็นการต่อยอด ฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนี้ ประกอบด้วย โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 1 หลัง ความจุไก่ไข่ยืนกรง 20,016 ตัว ตู้ฟักไข่ จำนวน 3 ตู้ ความสามารถฟักไข่ 15,000 ฟอง และตู้เกิด จำนวน 1 ตู้ ความจุไข่ฟัก 5,000 ฟอง สามารถผลิตไข่ไก่คุณภาพดีส่งออกให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ผู้ป่วย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่หลังใหม่นี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติและสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรของคณะฯ มีการทำงานร่วมกันภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการ

นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ยังจัดทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ซึ่งได้นำมูลไก่ที่เกิดขึ้นลำเลียงสู่ระบบเพื่อผลิตเป็น CBG สำหรับใช้ในการเติมพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะเดียวกันกากมูลที่เหลือจากการหมักแก๊ส ยังนำมาบรรจุเป็นปุ๋ยมูลไก่เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับทางโครงการอีกทางหนึ่งด้วย