Digital ID โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เชื่อมต่อการยืนยันตัวตน

120

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เผยความสำเร็จจากการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019”

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ ในการผลักดัน Digital ID หรือการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องตามกฎหมาย

งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Digital ID will change the better life for all Thais” ว่า Digital ID เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกันในระบบดิจิทัล

ทำให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเดินหน้าผลักดันกฎหมายดิจิทัล หลายฉบับ หนึ่งในนั่นคือ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3 และ 4) พ.ศ. 2562

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการมีดิจิทัลไอดี หรือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอุดช่องโหว่ของปัญหาเหล่านี้

สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ “1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Unlocking the Potential of Thailand Digital Economy: International Digital ID Use Cases”

เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไทย โดยเผยมุมมองของนานาชาติ ในการใช้ดิจิทัลไอดีให้ประสบความสำเร็จนั้นทำได้อย่างไร โดยใช้งานประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกูรูผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนานาชาติ

เรียนรู้และสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก

รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยดิจิทัลไอดี” รับทราบถึงแนวทาง และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธโชว์นวัตกรรม แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีในอนาคตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ อย่าง DataONE, NCB ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย Digital ID