นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” เนื่องในวันดื่มนมโลก

166

สสส. ผนึก กรมอนามัย และภาคีเรือข่ายรวม 7 หน่วยงาน เปิดตัวเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” เนื่องในวันดื่มนมโลกผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่มนม 1-2 แก้ว/วัน ผลสำรวจพบคนไทยดื่มนมน้อย 18 ลิตร/คน/ปี เฉลี่ย สัปดาห์ละ 2 แก้ว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการเปิดตัวเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” จาก 8 หน่วยงาน อาทิ สสส. กรมอนามัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อผนึกกำลังรณรงค์คนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเต็มร้อย โดยดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว พร้อมเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยโดยสวนดุสิตโพล พบคนไทยดื่มนมลดลงเหตุเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนม

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว่า สสส. ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การบริโภคนมนับเป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้คนไทยได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ นมมีคุณภาพดี เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง” การส่งเสริมการบริโภคนั้นนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพยังสามารถดื่มทดแทนการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน อาทิ เครื่องดื่มชา และน้ำอัดลม โดยที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น กิจกรรมดื่มนมชมบอลที่มีกลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือกิจกรรมปาร์ตี้โนแอลในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ เป็นต้น

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีบทบาทส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี การรณรงค์ให้คนไทยเพิ่มการดื่มให้ได้ตามคำแนะนำนั้น นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกรมอนามัย ที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยสูงสมวัย ซึ่งได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอด ด้วยการกำหนดลงไปในโภชนบัญญัติข้อที่ 5 ส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย กรมอนามัยยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯต่อไป

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันดื่มนมโลก ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกได้เห็นคุณค่าของการบริโภคนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง อย่างไรก็ตามการบริโภคนม นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโคนมไทยรวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนม เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน คนไทยก็จะได้ดื่มนมคุณภาพดี รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไป

นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ประธานเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน กล่าวว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพล พบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน 89% เหลือเพียง 44% เมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไปนั้น พบว่ามีสัดส่วนที่ ไม่ดื่มนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ โดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค ส่งผลให้อัตราการดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมากเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี (หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น) สำหรับแนวคิดของการจัดตั้งเครือข่าย “นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” ในวันดื่มนมโลกในปีนี้ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกวัยดื่มนมโคเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว

น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจล่าสุดจากสวนดุสิตโพลที่แสดงให้เห็นว่า 23% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจมีความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโค ซึ่ง ในปัจจุบันการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพนั้นประกอบด้วยส่วนต้นน้ำคือฟาร์มโคนมต้องผลิตน้ำนมให้ได้คุณภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้มาตรฐาน ส่วนกลางน้ำคือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ส่วนปลายน้ำคือ โรงงานแปรรูปน้ำนมที่รับซื้อนมดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นม ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีมาตรฐานฟาร์มทางสัตวแพทย์สมาคมจะทำงานร่วมกับศูนย์นมและสหกรณ์โคนม เพื่อช่วยให้แม่โคมีสุขภาพดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อที่จะได้น้ำนมโคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค”
นางสาวจิรประภา บุญปาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวว่า นม เป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และดื่มได้ทุกวัน นมเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่อยู่ในตัวเอง โดยเฉพาะโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและนมอุดมด้วยแคลเซี่ยมที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก ของทุกช่วงวัยชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กช่วยให้เด็กสูงสมวัย วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุช่วยกระดูกแข็งแรงและชลอการบางของกระดูก