สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้

10

สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้ มุ่งแผนการตลาด ด้าน DIGITAL MARKETING ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) พร้อมก้าวสู่ความเป็น Modernization

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนา ในหัวข้อ “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนถึงระดับที่สามารถต่อยอดสู่สากล โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด มาถ่ายทอดการใช้ Digital Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้องรู้และนำไปประยุกต์ใช้” วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเทพธาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดอาวุธ ให้ SME ไทย ก้าวไปสู่ความทันสมัย Modernization ด้วย “SPEED” หรือกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ คือ S – SMART ฉลาดรอบรู้ P – Proactive ทำงานในเชิงรุก E – Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E – Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D – Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล เพราะในปัจจุบันทิศทางกระแสโลกชัดเจนว่า เทคโนโลยีไปเร็วกว่าความเป็นจริงเชิงธุรกิจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการทางภาคใต้ได้เข้าใจการนำสื่อดิจิทัลมาใช้อย่างง่าย ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากป่าบึกได้มีเครื่องมือในการประกอบธุรกิจอย่างไม่ยากนัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด ที่ผู้ประกอบการสามารถนำ Digital Marketing ไปส่งเสริมการชายสินค้าหรือตราสินค้า (Brand) ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Digital Marketing Channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล โดยผู้รับข้อความสามารถเข้าถึงข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และสามารถรู้ได้ถึงผลตอบรับจากคนอื่นๆ ที่พูดถึงตราสินค้าของเรา ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องที่เป็นผลดีและผลเสีย ของตราสินค้าเช่นกัน จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาดออนไลน์จะต้องคอยระวังและรับมือกับการทำ Digital Marketing เพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่าและมีผลกระทบกับตราสินค้า หลักการสำคัญของ Digital Marketing คือ การทำให้ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมกับตราสินค้าเพื่อให้เกิดการบอกต่อและพูดถึงตราสินค้าของเรา

ดังนั้นความท้าทายของนักการตลาดออนไลน์คือการเลือกใช้เครื่องมืออย่างไรให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การทำการตลาดจะไม่หยุดแค่ที่โลก Offline อีกต่อไป เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การมุ่งหน้าสู่การทำ Digital Marketing จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ Customer Journey ที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ มาก ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนในยุคสมัยนี้ การใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook, Line, Instagram ก็อาจจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่าการทำโฆษณาบนป้ายโปสเตอร์ ดังนั้นต้องทำควบคู่ไปกับแผนการตลาดซึ่งธุรกิจ SME จะต้องมีการประยุกต์ใช้สื่อการตลาดเพื่อจะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

สสว.คาดหวังว่า คลังข้อมูลองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ หรือ SME Knowledge Center นี้ จะเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือด้านอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 4,000 ราย และความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าในปีแรกนี้ จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง

ทั้งนี้ ในงาน “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ทางสสว. มุ่งหวังว่าผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทำธุรกิจของตัวเอง จะสามารถต่อยอดความเข้าใจจากเนื้อหาดังกล่าวและใช้ศูนย์ความรู้ SME Knowledge Center เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด ในโลกดิจิทัล กับวิทยากรระดับประเทศ ที่จะชี้ทางให้ SME Speed Up ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน