งดงาม ทรงคุณค่า ๑๑๑ ปีชาตกาล “ธนิต อยู่โพธิ์”

208

เอกลักษณ์ไทย เป็นมรดกอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการสืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีหน่วยงานหลักอย่าง “กรมศิลปากร” ซึ่งมีภารกิจในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

Advertisement

หากกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าว หลายคนอาจนึกถึงบุคคลสำคัญของชาติ ซึ่งเคยได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาการสังคม (ด้านศิลปวัฒนธรรม) นั่นคือ “ธนิต อยู่โพธิ์” อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว แต่ผลงานและคุณงามความดีของท่าน ยังคงปรากฏมาจนถึงวันนี้

ไม่นานมานี้ นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ กับงานของกรมศิลปากร” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร รวมถึงนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก 

เนื่องในวาระ ๑๑๑ ปีชาตกาล ธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จึงจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อธิบดีธนิต  อยู่โพธิ์ กับงานของกรมศิลปากร” เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงเกียรติคุณความดีที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นสมบัติของชาติและ เป็นคุณูปการต่องานของกรมศิลปากร ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์กว้างขวางยิ่งขึ้น

นายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เป็นบุคคลที่มีคุณูปการใหญ่หลวงต่องานกรมศิลปากรและศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผลงานการค้นคว้าเรียบเรียงทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม ฟื้นฟูและวางรากฐาน นาฏดุริยางคศิลป์ ของกรมศิลปากร ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี (พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2510) ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนางานในภารกิจของกรมศิลปากร ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้สร้างโรงละครแห่งชาติและก่อตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์

การเสวนาทางวิชาการ “อธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ กับงานของกรมศิลปากร” ประกอบไปด้วย ภาคเช้าการบรรยายในหัวข้อ “อธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ กับงานของกรมศิลปากร” โดยนายมงคล บุญวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และนางสายไหม จบกลศึก ที่ปรึกษาด้านภาษา เอกสารและหนังสือ สำนักพระราชวัง  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อธิบดีธนิต อยู่โพธิ์ กับงานด้านวรรณกรรมและนาฏศิลป์” โดยนายประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย และนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) ดำเนินรายการโดย นายกัญจนปกรณ์  แสดงหาญ คีตศิลปินอาวุโส ภาคบ่ายจัดการแสดง รำ “คุรุปูชนีย์ ๑๑๑ ปี ท่านธนิต” การบรรเลง – ขับร้อง ดนตรีสากลประกอบด้วย เพลงปฐม เพลงพม่า – ไทย อธิษฐาน เพลงรำวงพื้นเมือง การแสดงละครเรื่องรถเสน ตอนอนิจจาความรัก ระบำโบราณคดี 5 สมัย และการแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุญจำบัง จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ