ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อความรู้และความสุข

258

โรงเรียน เปรียบเสมือนบ้านที่ 2 ของเด็กๆ การใช้เวลาในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ วันนี้จะพาไปชม “ห้องเรียนคุณภาพ” ที่โรงเรียนสาธิตธนบุรี ซึ่งมีการผสมผสานการเรียนรู้จากการลงมือทำกับเทคโนโลยีในวันนี้ ให้เด็กๆ มีทั้งความรู้และความสุขในการใช้ชีวิตในโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นโรงเรียนรูปแบบสาธิต มุ่งเน้นการเรียน–การสอน เป็นสามแบบ คือ 1. learning by doing การเรียนรู้จากการลงมือทำ 2. student centered approach นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3. multiple languages skill ทักษะด้านการสนทนาภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยเน้นให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ที่ให้ทั้งความสุข-ความรู้ และ ความปลอดภัย  

สาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นต้นแบบของโรงเรียนยุคใหม่ ที่พยายามคิดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ หลักสูตรปกติที่มีถึง 3 ภาษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้นอกหลักสูตร

ภายในห้องเรียนยังทำเป็น Smart Classroom (ห้องเรียนคุณภาพ) เพื่อใช้ควบคู่กันระหว่างกระดานไวท์บอร์ด กับ interactive TV ที่มีคอมพิวเตอร์ในตัว เพื่อทำให้การเรียน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย อย่างห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ และ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ฯลฯ

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า ห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning Museum) คือห้องเรียนสังคมศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน รวมถึงสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อมโยงช่องทางสืบค้นอินเตอร์เน็ตไว้อย่างครบครัน สามารถใช้ร่วมกันได้ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6

ส่วนห้องปฏิบัติการศิลปะ คือห้องเรียนที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพราะทักษะพื้นฐานทางศิลปะในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกอินเทอร์เน็ต และเท่าทันการใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงานได้กว้างไกลมากขึ้นในอนาคต

การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28,02-408-8111,02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th