จีนรับลูกยูเอ็น ต่อยอดโครงการ Every Woman Ever Child

29

จีนรับลูกยูเอ็น ต่อยอดโครงการ Every Woman Ever Child
เปิดโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กยากจนที่ร่างกายถูกเผาไหม้

โครงการ The Every Woman Every Child Life Regenerative Action เปิดตัวในไทย ต่อยอดโครงการ Every Woman Every Child ของยูเอ็น มุ่งช่วยเหลือสตรีและเด็กยากจนที่ประสบปัญหาร่างกาย ถูกเผาไหม้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก

โครงการ Every Woman Every Child (EWEC) ถือกำเนิดขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2010 ในงานประชุมสุดยอด The United Nations Millennium Development Goals Summit โดยนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในสมัยนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีและเด็กลง อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของคุณภาพ ในทุกด้านของประชากรในแต่ละประเทศ และส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษ Millennium Development Goals (MDGs) ที่ได้รับการรับรองคำปฏิญญาจากผู้นำประเทศทั่วโลก

โครงการ EWEC ทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในเรื่องการพัฒนาสุขภาพอนามัยของสตรีและเด็กในประเทศจีน รัฐบาลจีนได้ออกมาให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการลงทุนในประเทศเพื่อดูแลสุขภาพสตรีและเด็กให้ดีขึ้น ออกกฎหมาย และนโยบาย รวมไปถึงการประกาศใช้การประกันสุขภาพแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรขององค์การ สหประชาชาติในการผลักดันโครงการ EWEC ในประเทศจีน ได้ริเริ่มเครือข่ายความร่วมมือในชื่อ Every Woman Every Child China Partnership Network (EWECCPN) โดยมีบริษัทธุรกิจ สถาบันศึกษา องค์กร NGO และ สมาคมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวน 24 องค์กรเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งแต่ละองค์กรได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ การฝึกอบรม และการบริการ เพื่อช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตและสุขภาพของแม่และเด็กทั้งในประเทศจีนและในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ รวมถึงสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็กระดับโลกของโครงการ EWEC

ต้นปีที่ผ่านมา EWECCPN ได้ประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับปี 2017 ซึ่งสอดรับกับ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและ เส้นทาง” หรือ Belt and Road Initiative โครงการระดับพหุภาคีซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลจีน เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ ความประสานกลมกลืน และความสุข ตลอดทั่วทั้งมหาทวีปยูเรเชีย โดยองค์ประกอบสำคัญในแผนดังกล่าวคือ โครงการ The Every Woman Every Child Life Regenerative Action ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก MEBO International บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีเวชศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม

โครงการนี้จะครอบคลุมการปฏิบัติงานสามขั้นตอนตลอดระยะเวลา 5 ปีจากนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่เป็นสตรีและเด็กมากกว่า 1,000 รายที่ประสบภาวะยากจนในประเทศจีน แอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และเวชภัณฑ์ สำหรับฟื้นฟูเซลล์หรืออวัยวะ

ที่เสื่อมหรือได้รับบาดเจ็บแก่ประเทศเหล่านั้น ทั้งยังช่วยจัดการฝึกอบรมให้กับแพทย์ในท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการค้าระหว่างประเทศด้านการแพทย์ การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนา อุตสาหกรรมสาธารณสุขของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังช่วยพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพและความเป็น อยู่ที่ดีของสตรี เด็ก และเยาวชน ตลอดจนเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ อีกด้วย

การเปิดตัวโครงการ The Every Woman Every Child Life Regenerative Action ในไทยคือความต่อเนื่องในการ พยายามที่จะเพิ่มจำนวนกลุ่มผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูชีวิตใหม่ ขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหา และลด อัตราทุพพลภาพและอัตราเสียชีวิตจากการถูกไฟไหม้และแผลไหม้เรื้อรังในสตรีและเด็กทั่วโลก

นอกจากนี้ ทาง MEBO International ในฐานะสมาชิกของ EWECCPN และผู้ให้การสนับสนุนโครงการ The Every Woman Every Child Life Regenerative Action อย่างเป็นทางการ ยังได้จัดตั้งทีมแพทย์ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแผลไหม้ด้วยเทคนิค MEBT/MEBO ที่คัดเลือกจากทีมแพทย์มืออาชีพมากกว่า 2 แสนคน จากประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือรักษาผิวหนังที่เสียหายจากถูกไฟไหม้และแผลพุพองให้กับเหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย