ประชุมวิชาการ ไทย-ไต้หวัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์  

31

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับ National Sun-Yet Sen University และ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน จัดงานประชุมวิชาการ ไทย-ไต้หวัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ครั้งที่ 1 (1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology ) ภายใต้หัวข้อหลัก Next-Generation Era of High Throughput Smart Medicine and Personalized Medicine ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ในโอกาสนี้ ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และ Dr.Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในฐานะตัวแทนจากประเทศไต้หวัน กล่าวเปิดการประชุม

ศ. พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ กับทั้งสองสถาบันจากไต้หวัน ที่มีความแน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะฯ เพิ่งได้มีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาในลักษณะ Double Degree Program  สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเวชศาสตร์ปริวรรต ขณะที่มีข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาลอย่างยาวนานกับ  National Taiwan University  ด้าน Dr.Chen-Yuan Tung  แสดงความตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างโรงเรียนแพทย์ในไทยกับไต้หวันอย่างจริงจัง

งานประชุมวิชาการวิชาการ ไทย-ไต้หวัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ครั้งที่ 1 (1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology )  เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสามสถาบัน จุดประสงค์หลักคือ เป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสองประเทศต่อไป