PCN ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า SET เสนอขายไอพีโอ 380 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท/หุ้น

35

PCN ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า SET เสนอขายไอพีโอ 380 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท/หุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ ที่ปรึกษาการเงินเผยธุรกิจโดดเด่น เติบโตดี ตามแนวโน้มการลงทุนภาครัฐ และมีโอกาสขยายตลาดใน AEC PCN ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า SET เสนอขายไอพีโอ 380 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท/หุ้น ระดมทุนขยายธุรกิจ ที่ปรึกษาการเงินเผยธุรกิจโดดเด่น เติบโตดี ตามแนวโน้มการลงทุนภาครัฐ และมีโอกาสขยายตลาดใน AEC

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PCN) ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ประเภทงานทาง งานอาคาร และงานชลประทาน และธุรกิจโรงงานผลิต จำหน่ายยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ PCN จะเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 640 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,280 ล้านหุ้น แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 450 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

“PCN ถือเป็นบริษัทที่มีความเป็นผู้นำด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมากให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานทาง งานอาคาร งานชลประทาน ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมสมัยใหม่ เพื่อรองรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมก่อสร้างภาครัฐ ที่เร่งการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ อีกทั้งบริษัทยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค AEC” นายเสกสรรค์ กล่าว

นายณัฐนารถ สินธุนาวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด  (มหาชน) (PCN) เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนขยายพื้นที่และอาคารสำนักงาน ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงลงทุนก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรบ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการก่อสร้างทาง การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างระบบชลประทาน ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วมกับบริษัทอื่นๆ เพื่อรับงานหรือประมูลงานในนามของกิจการร่วมค้า และดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานในโครงการก่อสร้างถนนและจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป

นอกจากนี้ยังมี บริษัท เอเชี่ยน แอสฟัลท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชันหรือยางมะตอยน้ำประเภทต่างๆและยางมะตอยผสมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคม เพื่อรองรับงานก่อสร้างและซ่อมแซมทาง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 – 2559 มูลค่าเท่ากับ 558.47 ล้านบาท 937.58 ล้านบาท และ 1,643.01 ล้านบาท ตามลำดับ

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) กล่าวเสริมว่า PCN เป็นหนึ่งในบริษัทที่ APM เห็นถึงศักยภาพในการทำงาน และโอกาสในการรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐ และเอกชน จากนโยบายภาครัฐที่ได้มีการลงทุนในโครงการก่อสร้างที่อยู่ในแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะเร่งด่วน ซึ่งจะส่งผลดีกับ PCN ที่จะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น