พม. จับมือ วธ. หนุนมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

74

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว” และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล กล่าวรายงาน โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปรเมธี วิมลศิริ

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว” เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรม Family Walk Rally ตามแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะบูรณาการความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กฤษศญพงษ์ ศิริ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำหน้าที่ในการปลูกฝังลูกหลานให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง และยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ภาษา ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อีกทั้งยังสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วย

เลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวถึงความน่าสนใจของกิจกรรมภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว ได้แก่ กิจกรรม Family Walk Rally ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะ และประวัติศาสตร์ และกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล จำนวน 13 หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สถานที่สาธารณะได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมมอบรางวัลและของที่ระลึกให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรม “แชะ & แชร์: ท่าทางและพฤติกรรมที่ครอบครัวอยากเห็น” โดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครอบครัว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน ได้แก่ พม. วธ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 500 คน