พบไอเดียแห่งความเท่าเทียม ในงาน Thailand Social Expo 2018  ผู้สูงอายุ คนพิการ ห้ามพลาด!

213

คุณภาพชีวิตของสังคม ไม่ได้วัดกันแค่เพียงเศรษฐกิจที่เติบโต หรือความร่ำรวยของผู้คน แต่หมายถึงความสุขและความพึงพอใจของคนในประเทศ ภายใต้ความเท่าเทียม ของคนทุกสถานะ ทุกสภาวะ ทุกวัย วันนี้เราจึงเห็นโครงการที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเดียวกับงาน มหกรรม Thailand Social Expo 2018 ที่รวบรวมความน่าสนใจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะไอเดียสำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยและคนพิการ ซึ่งมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในงานนี้

ในวันที่ 3 ส.ค. 61  เวลา 09.30 น. ที่ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ด้านสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่า 90 องค์กร/หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะองค์กรนำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างการรับรู้ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ตลอดจนการสร้างบทบาทนำในการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า 90 หน่วยงาน จัดงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศ สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วนแสดงผลงานสำคัญด้านการพัฒนาสังคมของประเทศ นวัตกรรมทางสังคมต้นแบบการพัฒนาสังคม ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และองค์ความรู้ด้านสังคม รวมถึงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน และนำเสนองานวิชาการ รายงานสถานการณ์ทางสังคม การคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย

การแสดงผลงานนวัตกรรม การแสดงผลิตผลด้านสังคม และการแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้

1) การประชุมวิชาการ เสวนา ปาฐกถา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ “พลังสตรีอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ASEAN Women Empowerment and Economic development  เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หยุดการกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ, “Digital Society : ความท้าทายต่อกระบวนทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ,   การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น

 

2) การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม เทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิ การจำลองบ้านและที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ การจำลองสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ นวัตกรรมโรงรับจำนำ นวัตกรรมด้านการออม การเปิดจองนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการให้บริการทางสังคม อาทิ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การออกหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ การลงทะเบียนทำบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ การนวดแผนไทย บริการวัดสายตาและบริการแว่นตา การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เป็นต้น

3) การแสดงผลิตผลด้านสังคมของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ ธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP ตลาดเคหะประชารัฐ เครื่องอุปโภคบริโภคในรูปแบบตลาดชุมชน ผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ สินเชื่อประชารัฐ การเปิดจองบ้าน ผ่านระบบ Online ในโครงการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  เป็นต้น

4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี และสร้างสรรค์ของคนในสังคม อาทิ การแสดงศิลปิน S2S กับนักร้องวงดุริยางค์ทหารบกการแสดงโขนรามเกียรติ์ของผู้พิการทางการได้ยินตอน “ยกรบ” การแสดงของชนเผ่าอาข่า การเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ โดยคุณต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล และทีมมีสแกรนด์ ปี 2018

ต้องยอมรับว่านี่ี่คืองานใหญ่ที่รวมตัวหน่วยงานที่ดูแลทางด้านคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไว้อย่างรอบด้าน ด้วยการออกแบบงานให้มีความน่าสนใจ เช่น “เมืองปันสุข” โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งข้อมูลความรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมบันเทิง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างของการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าแค่หน่วยงานเดียว เราก็ใช้เวลาแสนเพลินอยู่นาน

ทั้งนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจอีกมาก ใครสนใจบูธไหนก็แวะชมกันได้ เป็นเรื่องทีี่น่าชื่นใจว่างานนี้ มีกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลโดยทั่วไป เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ละคนก็ตั้งอกตั้งใจ ในกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ จนเรียกได้ว่า เป็นมหกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อคนทั้งมวลจริงๆ

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี