กค.ลงพื้นที่ ปรามผู้ฝ่าฝืนขายแอลกอฮอล์วันพระใหญ่

23

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด พบผู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยเกือบทั้งหมดมีความผิดตามมาตรา 28

นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   กรมควบคุมโรค  ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร่วมกับศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สรรพสามิตพื้นที่จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ 5 วัน คือ มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา และในครั้งนี้ก็ได้มุ่งตรวจสอบในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสมุทรสงคราม ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาชนนิยมไปทำบุญในช่วงวันหยุด

จากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 19 ราย จากทั้งหมด 215 ราย โดยเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 28 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันและเวลาห้ามขาย จำนวน 18 ราย มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ราย  นอกจากนี้ ยังพบผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต) จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดบางรายพบการกระทำความผิดมากกว่า 1 มาตรา ซึ่งได้มีการดำเนินการทางกฎหมาย โดยการเปรียบเทียบปรับ จับกุมหรือกล่าวโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ โปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน ร้านค้า และผู้ประกอบการในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) ผ่านเว็บไซต์ http://TAS.go.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422