เปิดตัวคณะกรรมการ พร้อม  “ดอกไพล” สัญลักษณ์ “ทีวีสีขาว”

74

มูลนิธิจำนง รังสิกุล ผู้ดำเนินการจัดโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” แถลงเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินรางวัลทีวีสีขาว 18 คน พร้อมเปิดตัวรางวัลทีวีสีขาวที่ใช้ “ดอกไพล” เป็นสัญลักษณ์ซึ่งออกแบบโดยประติมากรชั้นครู ย้ำสร้างมิติใหม่ของการมอบรางวัลดีเด่นให้วงการโทรทัศน์ดิจิทัลของเมืองไทย ด้วยการมอบเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาทให้แก่รายการโทรทัศน์ดีเด่น 9 รางวัลและบุคคลากรดีเด่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการโทรทัศน์อีก 9 รางวัล กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัลทีวีสีขาวเดือนธันวาคมนี้

นายพยงค์ คชาลัย ประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่อาจารย์จำนง รังสิกุล ผู้เป็น “ปูชนียบุคคลของวงการโทรทัศน์ไทย” มูลนิธิฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ การผลิตเนื้อหารายการ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเป็น 26 ช่องในปัจจุบัน จึงจัดทำโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ ให้ผู้รับชมได้รับสาระประโยชน์ และความเพลิดเพลิน และให้เกิดการแข่งขันการผลิตเนื้อหาสาระของรายการ และการประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ กองทุน กสทช. ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

 

ด้าน นายนคร วีระประวัติ รองประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” เปิดเผยถึงรายละเอียดว่า   เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการ  และบุคลากรในวงการโทรทัศน์ระบบดิจิตัล    ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานยิ่งๆขึ้นไป   นอกเหนือจากการได้รับรางวัลทีวีสีขาวและใบประกาศเกียรติคุณแล้ว โครงการฯจะมีการมอบรางวัลเป็นเงินสดให้ด้วย  โดยแบ่งเป็นประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัลๆ ละ   200,000 บาท และประเภทบุคคลดีเด่น 9 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 26 ช่อง (22 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล + 4 สถานี โทรทัศน์สาธารณะ)  ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดย ผู้ผลิตรายการ ผู้จัดละคร สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลฯ และบุคคลต่างๆ ตามประเภทรางวัล สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เช่นกัน

โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือก 9 คน ได้แก่ รศ.ดร. บุษบา สุธีธร, ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร, อาจารย์สมยศ สุขัง,  ผศ.ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์, คุณอารีย์ ป้องสีดา, คุณอัจฉรา บุนนาค นววงศ์,  ผศ.ดร. ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค และ ผศ. วันชัย ธนะวังน้อย  คณะกรรมการตัดสิน 9 คน ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, คุณดำรง พุฒตาล, ศ.ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ,        คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา, ดร. ประภาส นวลเนตร  และ  คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ทั้งนี้ รางวัลทีวีสีขาว ซึ่งใช้ “ดอกไพลบนฐานสี่แฉก” เป็นสัญลักษณ์ของตัวรางวัล ได้รับการออกแบบโดย  อ.ธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่ากว่า 40 ปี ผลงานที่สำคัญ เช่น เศียรพระศรีศากย ทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์ขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 30 ผลงาน ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

โดยตัวรางวัลดังกล่าวมีความหมายสื่อถึง ฐานสี่แฉก หมายถึงไทยโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหม จุดกำเนิดอันมั่นคงของทีวีไทย ดอกไพลบนฐานเป็นสัญลักษณ์ของโทรทัศน์ไทยที่ขยายตัวออกไปหลายสิบช่อง ดุจเดียวกับกลีบเลี้ยงอันมากมายของดอกไพล และการที่ไพลเติบโตอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมลทินของสารเคมี  เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ก็เฉกเช่นเดียวกับรางวัลที่วีสีขาวที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างสรรค์รายการจรรโลงสังคม เพาะบ่มจิตใจผู้ดูให้เบ่งบานอย่างบริสุทธิ์และ แข็งแรง  ปลายแหลมของดอกไพล สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ใสสะอาด มุ่งสู่ความสูงส่งและดีงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับ รางวัลประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัล ได้แก่ รายการข่าวดีเด่น, รายการสารคดีดีเด่น, รายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น, รายการสำหรับเด็กดีเด่น, รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, รายการปกิณกะดีเด่น, รายการส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น, รายการละครสร้างสรรค์ดีเด่น และรายการละครดีเด่น

ส่วน รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น 9 รางวัล ได้แก่ ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น, ทีมรายงานข่าวดีเด่น, พิธีกรดีเด่น, ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น, ผู้กำกับการแสดงดีเด่น, นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น, นักแสดงสมทบชายดีเด่น นักแสดงนำหญิงดีเด่น และนักแสดงนำชายดีเด่น

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว มีผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ผู้จัดฯ และ ดารานักแสดงจากหลายช่อง มาร่วมงาน เช่น  รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส /คุณหน่อง –  อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น มาพร้อมกับ เกรซ -รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม และ เบสท์-อนาวิล ชาติทอง/ คุณอั๋น-วัชระ แวววุฒินันท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด / คุณคหบดี กัลย์จาฤก บริษัท ป๊าสั่งย่าสอน จำกัด/  มีนักแสดงจากช่องวัน 31 ไบรท์-นรภัทร วิไลพันธุ์, เพลงขวัญ-นัตยา ทองเสน / นักแสดงอาวุโส       วิยะดา อุมารินทร์ / และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ มาร่วมงาน

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัลทีวีสีขาว จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whitetvaward.com หรือเฟสบุ๊ก www.facebook.com/WhiteTvAward