พิธีประดับเข็มและมอบวุฒิบัตร วปธ. รุ่นที่ 11

34

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (กลางแถวล่าง) จัดพิธีมอบเข็มและวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาวิชาชีพธุรกิจ (วปธ.) รุ่น 11 ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคทฤษฎี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อภาคปฎิบัติ IS และ OJT พร้อมก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาคนเก่งและคนดีเพื่อช่วย SMEs ต่อไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ