บำรุงราษฎร์เปิดเคาน์เตอร์สุวรรณภูมิ  รับการเปิดประเทศ

63

บำรุงราษฎร์ พร้อมรับการเปิดประเทศสนับสนุนนโยบายการเป็น Medical & Wellness Destination ของภูมิภาค และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศพร้อมชูการเป็นจุดหมายด้านการรักษาพยาบาลและเวลเนสของภูมิภาค 

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจาก กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสุปราณี คงสมปรี ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด บริษัท คิงส์เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการผู้ป่วยต่างชาติ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีการย้ายจากจุดเดิมมาตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ช่องทางออก Exit C โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร

ซึ่งเคาน์เตอร์บำรุงราษฎร์นี้ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นจุดต้อนรับและให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ด้วยการจัดสถานที่รับรองด้วยความเหมาะสมและความปลอดภัยตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ มีพื้นที่สำหรับรถเข็นให้เข้ารับบริการได้อย่างสะดวก พร้อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแบบ Real-time เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างครบด้าน ตลอดจนการทำนัด เปลี่ยนแปลงหรือยืนยันนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช่น บริการรถรับส่ง โรงแรมที่พัก บริการล่าม ซึ่งนอกจากบริการข้อมูลของที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางมะเร็ง เอสเพอรานซ์ และรักษา เวลเนสรีสอร์ท ที่บางกระเจ้า ได้อีกด้วย การเปิดเคาน์เตอร์ต้อนรับและบริการผู้ป่วยต่างชาติของบำรุงราษฎร์ในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านการรักษาพยาบาลและการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยวิถีแบบไทย