บีโอไอต่อยอดมาตรการ เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย

17
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

งานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และหน่วยงานพันธมิตรร่วม 20 หน่วยงาน เป็นจุดเริ่มต้นการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศ

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาสำคัญของนวัตกรรม และมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะต่อไป วิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนวัตกรรม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างครบวงจรและถูกจุด

บีโอไอพร้อมให้การส่งเสริมสตาร์ทอัพ ผ่าน พ.ร.บ. ที่บีโอไอรับผิดชอบอยู่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 โดยตั้งเป้าหมายจะใช้เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ จำนวน 30 รายในปี 2565 นี้

สำหรับหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนสตาร์ทอัพของบีโอไอ มีดังนี้ 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาไม่เกิน 5 ปี
2. ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด 3. ต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานอื่นมาแล้ว ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และ 4. ต้องเสนอแผนงาน โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งบีโอไอจะสนับสนุนเงินเป็นค่าจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการบริหาร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50

นอกจากนี้ บีโอไอยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสตาร์ทอัพและระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้้บริการดิจิทัล หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์์ซึ่งกิจการเหล่านี้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 8 ปี

รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมการดึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาทำงาน ในประเทศไทย ผ่าน 3 รูปแบบ ได้แก่  1. การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 2. มาตรการ Smart Visa เพื่อดึงดูดกลุ่มบุคลากรทักษะสูง รวมทั้งอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักลงทุนและกลุ่มสตาร์ทอัพ

และ 3. มาตรการวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-term Resident Visa: LTR) ซึ่งจะเสริมกับมาตรการที่บีโอไอทำอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เช่น กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศและมีเงินบำนาญสูง (Wealthy Pensioner) และกลุ่มพนักงานบริษัทชั้นนำที่อยากมานั่งทำงานที่ประเทศไทย (Work-from-Thailand Professional)

การจัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ที่ผ่านมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันของสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน บริษัทร่วมลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ
ที่มีศักยภาพได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ความสำเร็จของสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายความสำเร็จให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศในระยะต่อไป