DBD Academy เปิดคอร์สสอนการทำธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้เองที่บ้าน

10

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิด DBD Academy เรียนธุรกิจออนไลน์ ตอบโจทย์คนทำงานที่บ้าน แต่ยังสามารถพัฒนาความรู้ตัวเองและธุรกิจได้ เลือกเรียนได้ตามความต้องการถึง 6 หลักสูตร 27 วิชา 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องชะลอการเติบโต เนื่องจากทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ กรมฯ ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับเชิญชวนธุรกิจไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจอย่างสูงสุด กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) หรือ DBD Academy เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และเตรียมธุรกิจให้พร้อมรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้น

หลักสูตรที่เปิดให้สมัครเข้าเรียนมีจำนวน 6 หลักสูตร 27 หัวข้อวิชา ประกอบไปด้วย

1) การเริ่มต้นธุรกิจ แบ่งเป็น 4 วิชา คือ เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ, การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์, ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas

2) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แบ่งเป็น 3 วิชา คือ ความรู้เบื้องต้น, การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ

3) พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 วิชา คือ กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์, การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ, การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์, เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC, การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

4) การประกอบธุรกิจยุคอาเซียน แบ่งเป็น 6 วิชา คือ การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC, เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก, การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ภาษามลายู, ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า”

5)การเงินและบัญชี แบ่งเป็น 2 วิชา คือ งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และบัญชี…ชี้ช่องรวย

6) วิชาบัญชี แบ่งเป็น 6 วิชา ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชี 1 และ 2, จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ โดยหลักสูตรที่ 6 นักบัญชีสามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้”

ผู้สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถรับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน 10 วิชาซึ่งจะเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น ผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ, กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก, การบริหารจัดการโลจิสติกส์, รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ และ Startup for SME เป็นต้น คาดว่าเปิดให้เข้าเรียนได้ประมาณปลายปีที่จะถึงนี้” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด