แอพพลิเคชั่นหญิงไทย อุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้บ้าน

62

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลด “แอพพลิเคชั่น หญิงไทย”  ซึ่งสามารถ Download ได้ โดยพิมพ์คำว่า Yingthai ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ 1.ระบบ iOS ผ่าน App Store หรือผ่านลิ้งก์ https://itunes.apple.com/th/app/yingthai/id1165102315?l=th&mt=8 และ 2.ระบบ Android ผ่าน Play Store หรือผ่านลิ้งค์ก์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abc.yingthai

ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และหญิงไทยที่ต้องการเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เข้าใจถึงสถานการณ์ เป็นที่พึ่งพาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้บ้าน