สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)…พืชมหัศจรรย์”

8

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)…พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

Advertisement

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมทิศทางการวิจัยเฮมพ์ตามนโยบายทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” โดย ดร.สริตา ปินมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยาการมากความรู้อีกหลายท่าน หลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ  ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเฮมพ์ในอนาคต การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์

การใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชงเพื่อเป็นอาหาร งานวิจัยเฮมพ์ทางทหาร(ชุมทหารจากเส้นใยเฮมพ์) การใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทางการแพทย์ การใช้เฮมพ์สำหรับทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  กฎหมายเกี่ยวกับกับเฮมพ์ และโอกาสของเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์ และ กระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชงเพื่องานวิจัย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ทำให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้เข้าใจถึงความสำคัญของกัญชง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ที่ต้องการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การปลูกเฮมพ์ (กัญชง) และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเฮมพ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป