ชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” 

57

ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แสดงฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ธนาคาร กรุงไทย เชิญชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำ เสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท

การประกวดในปีนี้ บุคคลทั่วไปในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอผลงาน ได้อย่างอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีในการนำเสนอเฉพาะตัวแบบศิลปะร่วมสมัย กำหนดการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคกลาง : หอศิลป์กรุงไทย 260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2222-0137 หรือ 0-2208-4455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกที่หอศิลป์กรุงไทย

ภาคเหนือ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร.  08-4019-2483 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน โทร. 08-5002-5455 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ชัยรัตน์ แสงทอง โทร. 08-4193-9055 จัดแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกในภูมิภาค

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้

  • จิตรกรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร
  • ภาพพิมพ์ Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.80 เมตร
  • ประติมากรรม Image Size (ขนาดผลงานไม่รวมกรอบหรือแท่น) ด้านละไม่เกิน 1.20 เมตร

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้

  • ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โครงสร้างแข็งแรงและสภาพสมบูรณ์ ติดอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดแสดงในนิทรรศการ
  • ติดตั้งผลงานด้วยวิธีพิเศษหรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยศิลปินต้องติดตั้งผลงานด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวดให้เสร็จสิ้นก่อน 16.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น โดยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดใด ๆ มาก่อน
  • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของศิลปิน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน
  • แนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารการตรวจลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน
  • ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและ / หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด

“ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th และผ่าน ทางสื่อมวลชน ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ธนาคาร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงคณะกรรมการมีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลได้