พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครั้งที่ 2/2561

73

วันที่ 24 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว  กรุงเทพฯ 

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้รับทราบถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561 – 2564  ซึ่งได้รับการเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการกลไกเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2) คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 3) คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และ 4) คณะอนุกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร แต่ยังไร้การรับรองและผู้ไร้การรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 2 วาระที่สำคัญ ได้แก่ 1) การจัดทำร่างมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป็นกรอบการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน  ด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างมั่นคงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ 2) การจัดทำร่างคู่มือทีมสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งในขั้นตอนการคัดกรอง การฟื้นฟูพัฒนา การประสานส่งต่อ และการกลับคืนสู่สังคม สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561–2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล  ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการป้องกันกลุ่มเสี่ยง  ที่จะเป็นคนไร้ที่พึ่ง  ให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย