เชิญร่วมการประกวดวรรณกรรม รางวัลเบญจวาช ปี 2561

179

โครงการเบญจวาช และวัดราชผาติการามวรวิหาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสองค์ที่ 11 ผู้เป็นต้นแบบที่ดีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนา และสนับสนุนยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับ จิตสำนึกในความเป็นสาธุชนที่ถูกต้อง

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น โดยเลือกส่งเข้าประกวดในแนวเรื่องใดแนวเรื่องหนึ่งใน 5 แนวเรื่องของโครงการ โดยผลงานเป็นเรื่องสั้น ร้อยแก้ว มีความยาว 7-12 หน้ากระดาษ A4  โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เว้นขอบกระดาษ (Margin): 1 นิว้ (2.5 เซ็นติเมตร) ทกุด้าน  ใช้แบบอักษร (Font): Cordia New ขนาด 16 pt และ ตั้งระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) 1.0

หัวข้อในการประกวด รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ประกอบด้วย

  1. มีอะไรอยู่ในป่า (เนื้อเรื่องต้องเกิดในป่า ผู้ส่งผลงานจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี ตามบัตรประชาชน)
  2. ไฟสองดวง (เนื้อเรื่องจะต้องมี 2 ขั้วที่เป็นปรพากย์ ปรากฏอยู่ ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่ใช่นักบวชศาสนา)
  3. ระเบียงแห่งการร่อนเร่พเนจร (เนื้อเรื่องจะต้องแสดงหนทางแห่งการดำเนินชีวิตให้มีความสุข)
  4. เหล่าผู้คนที่ผ่านไป (เนื้อเรื่องจะต้องมีความรัก ซึ่งจะต้องไม่ใช่รักครั้งแรก ผู้ส่งผลงานจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ตามบัตรประชาชน และไม่ใช่นักบวชศาสนา)
  5. ประกายแสงจากสวรรค์เบื้องบน (เนื้อเรื่องจะต้องโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อได้ว่า “ทำดีต้องได้ดี” หรือ “ถึงอย่างไรสวรรค์ก็ไม่ทอดทิ้งคนดี”)

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล/แนวเรื่อง)  โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล/แนวเรื่อง) โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย  (2 รางวัล/แนวเรื่อง) โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

เปิดรับผลงาน : 6 พฤษภาคม –22 กันยายน 2561 ส่งใบสมัครและผลงานที่ pencavach@gmail.com chewiekitten@gmail.com

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) : 11 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย (Final) : 4 ธันวาคม 2561

มอบรางวัลและแถลงข่าวปิดโครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 หลังการประกาศผล Final

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website: https://pencavach.wordpress.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/pencavach/