Gen Z แห่เล่นทวิตเตอร์หนีพ่อแม่นักส่อง 46% เผยถูกแกล้งออนไลน์

55

พ่อแม่ส่วนใหญ่ในยุคดิจิทัล มีความกังวลว่า ลูกจะตกอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไป จนอาจจะนำไปสู่เรื่องร้ายๆ ผู้ปกครองหลายคนจึงเลือกที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ขึ้นชื่อว่าเด็กในปัจจุบันย่อมเท่าทันเรื่องของเทคโนโลยี และหนีไปใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อหนีการเฝ้าติดตามของผู้ปกครอง

ล่าสุด มีรายงานจาก สสส. ระบุว่า เด็ก Gen Z ในปัจจุบัน เปลี่ยนไปใช้ทวิสเตอร์หนีพ่อแม่ที่เข้ามาส่องเฟชบุ๊ก นอกจากนั้น ยังพบพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น เลือกโพสต์เฉพาะด้านดี ชอบตัดพ้อเปรียบเทียบชีวิต และหลายคนก็ยอมรับว่าพวกเขาถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์

โดยไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” (THAILAND SUPER CAMP) ค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ ผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกและสร้างสรรค์ หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจอเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง น่าสนใจคือ พฤติกรรมเด็กเยาวชน ยุค Gen Z จากการสรุปข้อมูลการใช้งานโซเซียลมีเดียของคนไทยใน พ.ศ. 2561 โดยบริษัท โธธ โซเซียล จำกัด พบว่า วัยรุ่นที่เล่นเฟซบุ๊กหนีพ่อแม่มาเล่นทวิตเตอร์มากขึ้น สาเหตุมาจากพ่อแม่ที่คอยส่องลูกติดตามศิลปินดาราที่ชื่นชอบ

แม้สื่อดิจิทัลจะเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชน หรือที่เรียกว่า ยุคดิจิทัลโดยกำเนิด การสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า 95% เด็กเยาวชนตระหนักดีว่าอินเตอร์เน็ตมีอันตราย 70% รู้ว่าเพื่อนออนไลน์ไม่พูดความจริง และพบว่า เด็กเยาวชนเกือบครึ่ง หรือ 46% เคยถูกแกล้งทางออนไลน์ สังคมบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่นำเสนอบางแง่มุมด้านดีของตัวเอง สะท้อนสังคมที่เน้นค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า เมื่อมีการเปรียบเทียบกับคนอื่น

การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง สสส. จึงสนับสนุนโครงการไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมคุณธรรมโดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบค่ายที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เด็กยุค Gen Z เป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและเรียนรู้ได้เร็ว โดยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งปัญหาการติดสื่อออนไลน์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีเลี้ยงลูก ทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ รวมถึงการขาดการยอมรับและนับถือตนเอง (Self-esteem) ทำให้เด็กรู้สึกว่าด้อยคุณค่าในตัวเอง เกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบ ระหว่างชีวิตตนเองและชีวิตเพื่อนในสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้า วิธีแก้ไขปัญหานี้คือการสร้างมายด์เซ็ทด้านคุณธรรมให้เยาวชนได้รู้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ รวมถึงเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง มีสติ สร้างวินัย จนกลายเป็นนิสัยใหม่ในที่สุด

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศ ทำให้เยาวชนไทยยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น ขาดจิตสำนึก คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ส่วนรวม ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรมในด้านความ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ จึงร่วมกับ สสส. จัดค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” เน้นพัฒนา EQ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง อาทิ กิจกรรม ECO KIDS 5.0 Smart Heart ศิลปะเปลี่ยนโลก และTeamwork Tournament ศีล 5 ที่จะเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม พร้อมเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความพอเพียงซื่อสัตย์และสุจริต

 

นอกจากนี้ทางโครงการ THAILAND SUPER CAMP” ยังได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการ “THAILAND SUPER CAMP – Train The Trainer” ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่ายพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย “THAILAND SUPER CAMP” เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ “THAILAND SUPER SCHOOL” ในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าย “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์” จะจัดขึ้นรุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 8-13 ต.ค. 61 และ ม.1-ม.3 วันที่ 15-20 ต.ค 61 ณ ค่ายกรุงเทพวันวาน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 15 ก.ย. 61 ทุกกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 คนเท่านั้น ติดตามรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่เฟซบุ๊ก thailandsupercamp2018 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-6102375