ECF เดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานทดแทน

27

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (BINA) จังหวัดแพร่ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอำเภอลอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ และโครงการอำเภอสูงเม่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ ขณะนี้ โครงการอำเภอลอง ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป คาดว่าในช่วงปี 2561 จะรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ 1 เมกะวัตต์ จำนวน 12 ล้านบาท และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอำเภอสูงเม่น ต่อเนื่องทันที คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้บริษัทลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% ซึ่งลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) บริษัทร่วม โดย ECF-P ถือหุ้น 33.37% และ SAFE เป็นผู้เข้าลงทุนใน BINA ที่สัดส่วน 49 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

“บริษัทยังคงมีแผนที่จะเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและโครงการที่มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยส่งเสริม และสร้างการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต ก่อให้เกิดผลกำไรและกระแสเงินสดกลับสู่บริษัท และในท้ายที่สุดจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท”นายอารักษ์ กล่าว