GLO จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1–6 โชว์อัตลักษณ์ถิ่น ในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

12

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1 – 6 โชว์ความสำเร็จจากโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน 57 แห่ง ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขยายผลสู่ตลาดในวงกว้าง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ เสริมรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาชุมชนแห่งใหม่ต่อเนื่อง เชิญผู้ที่สนใจ ชม ช้อป ชิมเมนูไฮไลท์เด็ดจากแหนมเห็ด ทุเรียนกวน ปลาซิวกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์สมุนไพรสามรสพลังงานต่ำ ผลงานการต่อยอดของดีวิถีไทย ในวันที่ 2 – 3 ก.ค. นี้ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  เปิดเผยว่า GLO ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชนมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์  “องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชน” โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ

วิธีการและหลักคิดในการพัฒนา คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรและเครือข่ายที่ปรึกษา บูรณาการความร่วมมือผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุขจากความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับไปทำงานหรือประกอบอาชีพที่บ้านเกิด กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือการเล่นพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน และอื่น ๆ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

รูปแบบการดำเนินงานในโครงการ  ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชน การผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้

GLO ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสถานที่แสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังวันออกสลาก 2 วัน ของทุกงวด และมีการจัดทำ E-Catalogue นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการเด่นของชุมชนที่เข้า ร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีที่ 1 – 5 และจะดำเนินการต่อเนื่องในปีที่ 6 เพื่อผลักดันและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต่อยอดให้เป็นชุมชนต้นแบบเข้มแข็ง  นำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยโครงการฯ ในปีที่ 6 นี้ เพิ่มการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ตั้งแต่ปี 1 – 6 ทั้งหมดรวม 57 ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 1 – 6  จัดแสดงผลงานจากชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยว นำมาจัดแสดงต่อประชาชนโดยทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนนั้น ๆ สำหรับโครงการในปีที่ 6 ประจำปี 2567 สำนักงานสลากฯพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ  ได้ลงพื้นที่สำรวจใน 10 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และทำการคัดเลือก 3 ผลิตภัณฑ์ ต่อชุมชน

“โดยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจถือเป็นไฮไลท์ที่ผู้เข้ารวมชมนิทรรศการครั้งนี้ต้องไม่พลาด อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย และ ปลาซิวแก้วจากเขื่อนสิริกิติ์ ผลิตภัณฑ์จาก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการแนะนำให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาซิวกรอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์สมุนไพรสามรสพลังงานต่ำ นอกจากนี้ยังมี ไข่ไก่เสริมไอโอดีน จากสหกรณ์เกษตรคนรุ่นใหม่ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นฟาร์มไข่ไก่เสริมไอโอดีนแห่งแรกของประเทศไทย และ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของที่ระลึกจากมาลัยไม้ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนผู้ไทที่มีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จาก จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมชมงานสามารถทดลองชิมและชื่นชมผลิตภัณฑ์ได้” รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชม ชิม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน