ประชุมรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยครั้งที่ 1

23

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ คณะทำงานมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ประชุมรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เป็นประธานคณะทำงานฯ  นางอรชร ว่องพรรณงาม (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทาลูน เทง (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) นางพรรณี อังศุสิงห์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และนายสากล ฐินะกุล (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ