อาสาสมัคร THE Trainer ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้คนรุ่นใหม่ กับโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

22

อาสาสมัคร THE Trainer ในฐานะตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทยในโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ได้ลงพื้นที่เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินแก่น้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่องของแผนงาน Financial Literacy ซึ่งเป็น1 ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคมธนาคารไทย โดยมี ทีเอ็มบี เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักร่วมกับธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 14 แห่ง วัตถุประสงค์คือการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินซึ่งครอบคลุมทั้งด้านที่มาของรายได้ การออม การกู้ยืม การลงทุนและการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวัน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรับรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งจากการไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ น้องๆ นิสิตต่างได้รับทั้งความรู้ และความสนุกเป็นอย่างมากจากกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนในรูปแบบ Digital ใน concept “Learning by Gaming” โดยอาสาสมัคร THE Trainer มีแผนที่จะออกไปให้ความรู้น้องๆ ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไปภายในไตรมาส 3 นี้