เตือนต่อเนื่อง กำจัดยุงลาย พาหะไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 19 ราย

68

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–5 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย 14,973 ราย เสียชีวิต 19 ราย กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คืออายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5–9 ปี และ 15–24 ปี  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 46.28 รองลงมา คืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.83 ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือภาคใต้ 37.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้  นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี สูงถึงร้อยละ 46 และสูงขึ้นร้อยละ 33 ในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน จะพบผู้ป่วยมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ควรเน้นใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

  1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
  2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม เก็บแล้วรวย  และ
  3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ในคราวเดียวกัน คือ   โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ ไข้ปวดข้อยุงลาย  ขอความร่วมมือดำเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ทั้งจากประชาชน ชุมชน และทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ ด้วยเช่นกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422