นิทรรศการวิทยานิพนธ์ 8TH โดยมหาบัณฑิตศิลปากร ปี 61

47

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการ 8TH วิทยานิพนธ์แสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และจัดแสดงผลงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น 2 ถนนเยาวราช

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลปศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดยนิทรรศการครั้งนี้สื่อความหมายและแสดงอัตลักษณ์ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและองค์ความรู้ทางศิลปะ

8 : สาขาทัศนศิลปศึกษารุ่นที่ 8 และเมื่อนำมาจัดวางในมุมใหม่กลายเป็น สัญลักษณ์อนันต์ แทนค่าถึงคุณค่าอันไร้ขอบเขตและเป็นอนันต์ของศิลปะ ดังคำกล่าว “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

T : Try สิ่งที่ศิลปินพึงมีในการสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งก่อจากผลึกความคิดกลายเป็นผลผลิตจากการกระทำอย่างพากเพียรเกิดเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าตามเจตนารมณ์ของศิลปิน

H : Heart – Head – Hand การมีมโนทัศน์ มโนคติ ในการถอดรหัสความคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการของศิลปิน

ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงมีเนื้อหาสาระที่สื่อสารจากหลากหลายกระบวนวิธี ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่ายศิลปะ และศิลปะแสดงสด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ผลงาน นับเป็นความก้าวหน้าของวงการศึกษาศิลปะที่นักศึกษาได้มีโอกาสนำผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนก่อให้เกิดความคิด จินตนาการและจรรโลงจิตใจแก่ผู้ชมผลงานในที่สุด

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปรียศรี 094-694-9564