ชื่นเพลิน เมื่อเดินชม ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”

338
ผลงาน "สีสันจากเครื่อแต่งกาย" โดย นิลยา บรรดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาโท)

พัฒนาการของโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งผลกระทบทั้งแง่ลบและแง่บวกให้กับสังคม  ท่ามกลางพัฒนาการของโลก โดยผลงานศิลปะ คือรูปแบบหนึ่งของการสะท้อนภาพความเป็นไป โดยมีศิลปินเป็นผู้ถ่ายทอดแง่มุมความคิด และวันนี้เราก็มีศิลปินรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจ ไปชมกันได้ที่ นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561” 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม จึงได้ริเริ่มจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะ คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ของแต่ละสถาบันที่โดดเด่นหลากหลายตามความถนัดเฉพาะตนมาจัดแสดงร่วมกัน

และในปีนี้นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น รวม 137 ชิ้น ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย  จัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

คุณเยาวณี นิรันดร

คุณเยาวณี นิรันดร ผู้บริหารคริสตี้ส์ ประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นโอกาสที่ดีของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ให้ได้มีเวทีแสดงผลงานเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง และสถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่ก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต  นอกจากนั้นยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในศิลปะโดยทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และได้ศึกษาเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน อีกทั้งเวทีนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักในศิลปะ ได้มาพบเจอ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันด้วย

“วิถีีชีวิตชาวสวนยาง” โดย มารินี อาแด มหาวิทบาลัยราชภัฏยะลา (ระดับปริญญาตรี)

“งานนิทรรศการ  ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561  นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศิลปะในประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนา จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งยังได้มีโอกาสแสดงงานจริงในสถานที่อันทรงเกียรตินี้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางความคิดและเทคนิคที่หลากหลาย เกิดเป็นผลงานศิลปะที่แสดงอัตลักษณ์ของศิลปินแตกต่างกันไป สร้างมุมมองใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นทุกปี นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของวงการศิลปะในเมืองไทย ซึ่งหลังจากนี้ไป จะมีศิลปินหน้าใหม่ก้าวขึ้นสู่ศิลปินมืออาชีพมากขึ้น พร้อมสนับสนุนค่านิยมต่อผลงานศิลปะให้ขยายตัวในวงกว้าง

“ภาพลวง” โดย ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับปริญญาโท)

ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความคิดอ่าน ตีความ และแสดงออกผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจ เข้าถึงผู้คนได้หลากหลาย  เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ศิลปะได้เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานในปีนี้ นับว่ามีความหลากหลายมาก นักศึกษาแต่ละคนสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างน่าชื่นชม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีในวงการศิลปะ และพัฒนาการของการจัดนิทรรศการ ศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลงานที่แปลกตาภายใต้แนวคิดใหม่ๆ มากขึ้นทุกปี ” คุณเยาวณี กล่าว

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2557 และอนุกรรมการพิจารณาผลงานศิลปกรรม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นเวทีที่แสดงถึงความสำเร็จในห้วงเวลาหนึ่งของชีวิตของความเป็นศิลปิน ซึ่งหลังจากนี้ยังต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไป  ผลงานที่จัดแสดงในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการศิลปะของไทย เผยให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ได้นำพาศิลปะให้ก้าวหน้า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นการจัดแสดงศิลปนิพนธ์จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ให้ก้าวต่อไปพร้อมกับการดำรงชีวิตที่ดีงาม

“สินค้ามีชีวิต หมายเลข 1” โดยสุนทรี อุปนันชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ระดับปริญญาโท)

ขณะเดียวกัน ศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561

นายสุรศักดิ์ สันติพิทักษ์

นายสุรศักดิ์ สันติพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ระดับปริญญาตรี) กล่าวว่า มีความภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ในสถานที่อันทรงเกียรติ อีกทั้งยังได้พบกับเพื่อนๆ ในแวดวงศิลปะ ได้เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับผลงานของตัวเอง ทั้งนี้หลังจากจบการศึกษาแล้ว ก็จะยังคงสร้างผลงานต่อไป

สำหรับผลงาน “เสพ” ได้แรงบันดาลใจจากปัญหายาเสพติดในสังคมรอบข้าง และเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากในพื้นที่ภาคใต้ นั่นคือยาเสพติดประเภทน้ำกระท่อม 4×100 จึงสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นนี้ สะท้อนปัญหายาเสพติดกับเยาวชน

นางสาวนฤมล บุญทอง

นางสาวนฤมล บุญทอง จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปริญญาตรี) กล่าวว่า ผลงาน “คะนึงนิจ 2” เป็นหล่อหลอมแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของความรัก ทั้งครอบครัว บุคคลที่รัก แสดงให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่น ความสุข ที่บันทึกไว้ในความทรงจำ และเกิดภาพจินตนาการและแสดงออกเป็นผลงานชิ้นนี้ และเธอเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ และยินดีมากเมื่อมีผู้สนใจผลงานของเธอเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการสั่งจองผลงานชิ้นนี้แล้วด้วย

โสรยา รักวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ระดับปริญญาตรี) กับผลงาน “รูปทรงความเคลื่อนไหวแห่งชีวิต” ที่สื่อถึงความสนุกสนาน ขี้เล่น ของแมว อันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เธอรัก
กฤตวัชร์ ฉ่ำวารี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ระดับปริญญาตรี) กับผลงาน “ความโดดเดี่ยว1” สะท้อนปัญหาสุนัขเร่ร่อน
ปิยพล สุขเลี้ยงเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง (ระดับปริญญาตรี) กับผลงาน “ละครหลังฉาก” สะท้อนเรื่องราวปัญหาทางการเมือง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”  เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป  โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน   (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น.