ECF ขยายเวลาหาข้อสรุปเข้าซื้อกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล TRUE-P

24

ECF ขยายเวลาหาข้อสรุปเข้าซื้อกิจการ โรงไฟฟ้าชีวมวล TRUE-P พร้อมขยายเวลา IFEC จ่ายชำระคืนหนี้ออกไปเป็นวันที่ 26 ส.ค. 2560 รอความชัดเจนตัวแทนผู้มีอำนาจ IFEC หาข้อสรุปปิดดีลเข้าซื้อหุ้น TRUE-P

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำหนังสือข้อตกลงเพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาการหาข้อสรุปการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ทรู เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TRUE-P) รวมถึงขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้วงเงินมัดจำเงินกู้ระยะสั้น 50 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 26 ส.ค. 2560

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการวางเงินมัดจำที่ระบุใน MOU เพื่อประกอบการเข้าศึกษาความเป็นไปได้จนกว่าการพิจารณาลงทุนจะมีความชัดเจน และในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามดอกเบี้ยค้างชำระ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ECF ยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการใดๆ กับหลักประกันที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่หาก IFEC ไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ TRUE-P ได้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้และหลักประกันตามที่เห็นสมควรต่อไป

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบฐานะกิจการ (Due Diligence) เพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการ มีความคืบหน้าไปพอสมควร แต่ยังขาดข้อมูลและเอกสารสำคัญบางส่วน ซึ่งบริษัทกำลังติดตามและประสานงานกับผู้รับผิดชอบของ IFEC ประกอบกับปัจจุบัน IFEC ยังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาภายใน ซึ่งขณะนี้ยังรอความชัดเจนของตัวแทนผู้มีอำนาจจากทาง IFEC เพื่อเจรจาหาข้อสรุปในการเข้าซื้อหุ้นของ TRUE-P ต่อไป