พม. จัดพิธีมอบตำแหน่ง-รางวัลเชิดชูสตรีอาเซียน

34

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เนื่องในพิธีส่งและรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award) จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย (AWEN-Thailand) จัดพิธีรับมอบตำแหน่งประธาน AWEN ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2563 โดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธาน ผู้ประสานงาน และเลขาธิการ ทุก 2 ปี ตามความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละประเทศ ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการสตรีไทย ได้แสดงศักยภาพและสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน และแสดงพลังให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ในการผลักดันให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญ และร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน

รวมทั้ง เป็นกิจการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน ACW โดยมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน และติดตามการดำเนินงาน AWEN เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเครือข่าย AWEN นอกจากนั้น รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในทุกระดับ เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีมีสัดส่วนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 90 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัล 10 คน ได้แก่ 1)นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อัฟเทอร์ ยู 2)นางจิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก กรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3)นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4)นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด 5)นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด 6)นางสาวพัชรพิมล ยังประภากร เจ้าของฟาร์มและกระเป๋าจระเข้ แบรนด์ S’uvimol 7)นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม เจ้าของบริษัท ไทยร่มโพธิ์ทอง จำกัด 8)นางลัดดาวัลย์ จงวิศาล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด 9)นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน และ 10)นางวาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส ประธานบริหาร บริษัทนารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (Naraya Brand)

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award) ประจำปี 2018 อันทรงเกียรตินี้ ในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลของไทย จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสตรีจากภาคธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นและอุทิศตน ประกอบกับผลงานที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าของสตรีผู้ประกอบการและแสดงถึงพลังความสามารถของสตรีทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะ AWEN-Thailand ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะสามารถนำไปสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ประกอบการสตรีในอนาคตต่อไป