สส.เปิดตัวโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์

71

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย   โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ รวมถึงการฟื้นฟูศาสนาผ่านความภูมิใจในความเป็นไทย โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณีของไทยในอดีต รวมถึงการต่อยอดเผยแพร่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าและควรที่จะเผยแพร่สืบสานไว้ให้คงอยู่สู่รุ่นหลังต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบทประพันธ์ไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์สำหรับเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่และเกิดความร่วมสมัยสืบไป

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะโครงการ ดังนี้

– ช่วงระยะโครงการที่ 1 จัดประกวดจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้อยกรอง และประเภท

บทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

ความถูกต้องของฉันทลักษณ์ เนื้อหาที่ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดบทประพันธ์ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2561

โดยประเภทร้อยกรอง แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป สำหรับประเภทบทเพลง ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา โดยมีรางวัลในแต่ละประเภท และแต่ละระดับ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– ช่วงระยะโครงการที่ 2 เป็นการประกวดประเภทคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดพลาสติก แบบเทคนิคไทยๆ” การตัดสินพิจารณาจากความถูกต้องของเนื้อหา เทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ ซึ่งไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษาของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลในเดือนกันยายน 2561 โดยมีรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดงานเปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”   ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธาน พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “คันฉ่องส่องธรณิน ดนตรีกวีศิลป์ สิ่งแวดล้อมไทย” ร่วมกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและคณะกรรมการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไทยในอาเซียน คุณณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า หรือ ขุนอิน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วย คนรุ่นใหม่ที่สนใจการขับร้องแบบไทย รวมทั้ง2 นักแสดงจากละครดัง “บุพเพสันนิวาส”

คุณปราปต์ปฎล สุวรรณบาง ผู้รับบท พระนารายณ์ และคุณศรุต วิจิตรานนท์ ผู้รับบท พระเพทราชา นอกจากนี้ยังมีการแสดง “ขุนอิน เดี่ยวระนาด” และการแสดงเพลงฉ่อย เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดผลงานบทร้อยกรองและบทเพลง จาก “ไตร และแมค” สองเหลนหน้าม่าน

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นเครื่องมือการสื่อสารและรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและประชาชนในปัจจุบัน

เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5630