SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

44

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง ) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) นางธิดา ธรรมสาโรช ประธานกรรมการตรวจสอบ(ที่ 3 จากขวา) และนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม (ที่ 1 จากซ้าย )กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)(SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้