กรม คร.ประชุมชี้แจงอนุบัตรตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ

31

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งกฎหมายนี้เป็นเครื่องมือช่วยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อปฏิบัติหน้าที่ และบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา และผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมต่อการดำเนินงาน ระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกับเครือข่ายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป