กลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์ ร่วมลงนาม MoU หนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก

40

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์ ร่วมลงนาม MoU หนุนเบญจรงค์สู่ตลาดโลก

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “บริษัทประชารัฐฯ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด “ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” โดยในช่วงแรก บริษัท ประชารัฐฯ ได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมวางแผน การพัฒนาเบญจรงค์ เพื่อยกระดับเป็นพรีเมี่ยมเบญจรงค์ ร่วมกับผู้ประกอบการเบจญรงค์ เพื่อสร้างเครื่องเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ และทรงคุณค่า รวมถึงการยืนยันในอัตลักษณ์ของความเป็นสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต และมีความยั่งยืน การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัท ประชารัฐฯ กับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พรีเมี่ยมเบญจรงค์ในระยะยาว”

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ (ยืนที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ Collection ใหม่ภายใต้แนวคิด “เบญจรงค์มีชีวิต สีสันฤดูร้อน” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการบรรลุผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัท ประชารัฐฯ คือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ของจังหวัดไปสู่ตลาดโลก รวมถึงการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ๆ และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อในตลาดบน (high-end market) รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ  ทั้งนี้ในฐานะภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐฯ มุ่งหวังจะได้เห็นการทำงานที่รวดเร็วและมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ประกอบการเบญจรงค์สามารถยกระดับเป็นพรีเมี่ยม เบญจรงค์ และไปสู่ตลาดโลกได้”

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทประชารัฐฯ ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเบญจรงค์ ดำเนินการพัฒนามาตรฐานสินค้า เช่น การการันตีค่าน้ำทอง การมีใบรับประกันคุณภาพสินค้า สำหรับเบญจรงค์ในตลาดบน (high-end market) หรือการออก collection ภายใต้แนวคิด “เบญจรงค์มีชีวิต สีสันฤดูร้อน” โดยเน้นให้สามารถนำเบญจรงค์เข้ามาใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้วยการพัฒนาลวดลายให้มีสีสันสดใส ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือสั่งทำลวดลายตามต้องการได้ภายในงาน Thailand Best Local Product ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม  – 24 กรกฎาคม 2560 ที่คลองผดุงกรุงเกษม และงาน OTOP Mid-Year 2017 “ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทยระดับโลก” ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2560 ที่อาคารชาแลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาภายใต้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน