ส.เครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯมอบโล่ขอบคุณสยามบานาน่า

44

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย มอบโล่ให้แก่คุณพลอยไพลิน ศรีเฉลิม บริษัท ทริปเปิ้ล เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เจ้าของขนมแบรนด์สยามบานาน่า เพื่อขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวิชา Consult Simulator By Siam Banana แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่น 11 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์)